Av. de La Vila, 8 - 08180 Moià, Spain 938 30 09 49

Legal

Dades identificatives del responsable del web i del tractament de dades personals


Responsable: Dolors Santamaria Figuls
NIF: 35111243H
Direcció: Av. de La Vila, 8 - 08180 Moià, Spain
Contacte: llibreria@laplomamoia.cat
Web: https://www.laplomamoia.cat

L'accés a i/o ús és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en el qual accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents "Condicions Generals" així com, si escau, les "Condicions Particulars" que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts. En conseqüència, l'USUARI haurà de llegir detingudament les unes i les altres abans de l'accés i d'utilització de qualsevol servei sota la seva sencera responsabilitat.
En qualsevol cas ens reservem el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc d'aquells usuaris que incompleixin qualssevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin aplicable.

Objecte i Modificació de condicions
Posem a la disposició dels USUARIS la possibilitat de navegar, accedint als continguts i serveis sempre que ho facin d'acord amb el previst en les presents CONDICIONS GENERALS.
En qualsevol cas ens reservem el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d'accés i/o ús d'aquest lloc, sempre que ho estimi oportú.

Principis Generals - Responsabilitat de l'Usuari
L'USUARI s'obliga a utilitzar els serveis i continguts que li proporcionem conforme a la legislació vigent i als principis de bona fe i usos generalment acceptats i a no contravenir amb la seva actuació a través del Web l'ordre públic. Per tant, queda prohibit tot ús amb finalitats il·lícites o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar i/o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i normal funcionament del Portal, o bé, que directa o indirectament atemptin contra el mateix o contra qualsevol tercer.
L'usuari no transmetrà a través del servei gens que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d'acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans. L'usuari es compromet a subministrar informació veritable i exacta sobre ell mateix en els formularis de registre, si els hi hagués.
Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos,...) i altres elements, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.
Es prohibeix així mateix respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de l'estrictament permesa, si escau, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat dels mateixos.
L'existència d'un hiperenlace no implica l'existència de relacions entre nosaltres i el propietari d'aquesta pàgina, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis.
L'USUARI serà l'únic responsable per l'ús d'aquest lloc i pel compliment d'aquestes CONDICIONS GENERALS íntegrament. En conseqüència, l'USUARI s'obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d'informació confidencial i reservada, les seves claus d'accés, contrasenyes o dades similars assignades per accedir a qualsevol dels seus serveis, sent responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per si o per tercers, tant contra el mateix usuari, considerant-se aquest com a conseqüència de la seva negligència, com els quals puguem sofrir nosaltres, com a conseqüència de l'incompliment de les presents CONDICIONS GENERALS.
Qualsevol infracció d'aquestes CONDICIONS GENERALS pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l'usuari.

Exclusió De Garanties i de Responsabilitat
No garantim ni ens fem responsables, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de qualssevol danys i perjudicis que poguessin, si escau, derivar-se dels mateixos:
· Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament de la Web o/i dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d'una altra naturalesa en els quals tinguin el seu origen aquests fets.
· La transmissió o/i existència de virus, altres elements o programes lesius per a l'equip dels usuaris que poguessin afectar-los, com a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.
· De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos o a l'ordre públic, del Web, dels seus serveis i continguts, pels USUARIS.
· De les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre uns altres, de tercers.
· Vicis o defectes dels continguts i/o serveis als quals s'accedeixi a través de la Web.
· Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels USUARIS, dels continguts.
· Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l'ús dels continguts i serveis pels USUARIS.
· Per l'incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o contretes en relació amb els serveis prestats als USUARIS , així com per la falta de qualitat, fiabilitat, adequació a l'ofert, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels USUARIS en aquest lloc.
L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits excloem qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats directa o indirectament dels mateixos i de qualssevol uns altres no especificats d'anàlogues característiques.

Enllaços
El PORTAL inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.
No assumim cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre nosaltres i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. En aquest sentit l'USUARI s'obliga a posar la màxima diligència i prudència en el cas d'accedir o usar continguts o serveis dels llocs als quals accedeixi en virtut dels esmentats enllaços.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits excepte la nostra autorització prèvia i per escrit. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin. No concedim cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.
A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, mitjançant les dades de contactes indicats a l'inici, indicant:
- Dades de caràcter personal identificatius de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació que ostenta amb la qual actua.
· Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
· Acreditació de l'existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual.
· Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades i informació facilitats en la notificació al fet que es refereix aquest punt.

Legislació Aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.
Per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació de serveis i continguts, sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents a la residència del responsable de la Web.

Whatsapp
La Ploma
Hola! En què et podem ajudar?
+34938300949
×
Utilitzem únicament cookies essencials pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei.